Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

De website van Erasmus Epidemiological Resources is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Desondanks kan Erasmus Epidemiology Resources op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de Erasmus Epidemiology Resources website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Erasmus Epidemiology Resources aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. Het feit dat websites van derden via links op de Erasmus Epidemiology Resources website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd. Erasmus Epidemiology Resources is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de Erasmus Epidemiology Resources website komen toe aan Erasmus Epidemiology Resources. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erasmus Epidemiology Resources.